KARL FAHLGREN

fahlgren.jpg (35451 bytes)

Karl Fahlgren var född i Skellefteå år 1900. Han blev teologie doktor i Uppsala 1932 och fil, kand. 1937. Efter att en tid ha verkat som präst i Luleå stift och därefter som lektor i bl, a, Kalmar och Visby, blev han 1943 rektor vid folkhögskoleseminariet i Umeå. Karl Fahlgren dog i december 1973.

I det här sammanhanget är hans insats som hembygdsforskare av störst intresse. Före kommunsammanslagningarna har han som just sådan gjort en stor insats. På uppdrag av olika kommuners fullmäktige har han redigerat en rad historiker om skilda norrlandssocknar. Till 100 årsjubileet 1945 skrev han Skellefteå stads historia, där han allsidigt skildrar de olika sidorna av stadens verksamhet. Han utgav därefter också Skellefteå sockens historia, där han uppehåller sig vid väsentliga händelser och personer i bygdens historia., i kapitlet om landsmöten, landsting och häradsting visar han, hur häxprocesserna på 1600 talet härjade i Västerbotten. Från 1700 talet finns en givande skildring av Skellefteprosten Högström, som invaldes i Kungl. Vetenskapsakademien och var synnerligen intresserad av att eliminera frostskador på raid. Tillsammans med två andra, B Medin och E. Westerlund, skildrar Karl Fahlgren hur svensk ryska kriget 1808-09 drabbade folket i Västerbotten. Minnet av "ryssen" var länge levande i bygden!
Andra betydande sockenhistoriker är Åsele socken (1966) Bygdeå sockens historia (1963), Umeå sockens historia (1970) och Blad ur Sävar sockens historia (1973). Karl Fahlgren har vid sidan av att vara redaktör i dem alla lämnat väsentliga bidrag om gångna tiders förhållanden, om jordbruk och jakt likaväl som om socialvård och hälsovård. Även den andliga odlingen lämnas stort utrymme. Överhuvudtaget har Karl Fahlgren sökt att täcka all väsentlig verksamhet inom de olika socknarnas område.

Karl Fahlgren var väl medveten om de svåra problem, som utgivningen av städers och socknars historia ställer. Det framgår i förordet till Umeå socken historia. Han ställer där frågan: "Vad skall det stå i en sockens historia?" Han besvarar frågan med att förkasta uppfattningen, att det enbart räcker med vetenskapliga diskussioner och allmänna slutsatser väl belagda i en utförlig notapparat, där källmaterialet noga redovisas. Han menade, att det var minst lika viktigt att nå ut till läsekretsen och därför ge rum åt det personliga, berättande stoffet. Det är en svår konst, som emellertid Karl Fahlgren behärskade i ovanligt hög grad.

Det är både från kulturell och vetenskaplig ståndpunkt en bestående insats som Karl Fahlgren gjort som Norrlandsforskare.

Bertil Pettersson

Ur boken "Västerbotten 1974 nr: 1"

Åter till föregående sida.